Traditional Prayers

Talb Tradizzjonali

Anima Christi

Soul of Christ, sanctify me.
Body of Christ, save me.
Blood of Christ, inebriate me.
Water from the side of Christ, wash me.
Passion of Christ, strengthen me.
O Good Jesus, hear me.
Within your wounds hide me.
Permit me not to be separated from you.
From the wicked foe, defend me.
At the hour of my death, call me
and bid me come to you
That with your saints I may praise you
For ever and ever. Amen.

Ruħ ta’ Kristu qaddisni
Ġisem ta’ Kristu, salvani.
Demm ta’ Kristu, isqini.
Ilma tal-kustat ta’ Kristu, aħsilni.
Passjoni ta’ Kristu, sabbarni.
O Ġesù twajjeb, ismagħni.
Fil-pjagi tiegħek, aħbini.
Tħallini qatt ninfired minnek.
Mill-għadu ħażin ħarisni.
Fis-siegħa ta’ mewti sejjaħli.
Ġewwa ħdanek ilqagħni,
biex mal-qaddisin tiegħek
inħaħħrek għal dejjem ta’ dejjem. Ammen

Divine Praises

Blessed be God.
Blessed be His Holy Name.
Blessed be Jesus Christ, true God and true Man.
Blessed be the Name of Jesus.
Blessed be His Most Sacred Heart.
Blessed be His Most Precious Blood.
Blessed be Jesus in the Most Holy Sacrament of the Altar.
Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete.
Blessed be the great Mother of God, Mary most Holy.
Blessed be her Holy and Immaculate Conception.
Blessed be her Glorious Assumption.
Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother.
Blessed be St. Joseph, her most chaste spouse.
Blessed be God in His Angels and in His Saints.

Ikun imbierek Alla.
Imbierek l-Isem Imqaddes tiegħu.
Imbierek Ġesú Kristu, veru Alla u veru bniedem.
Imbierek l-Isem ta’ Ġesú .
Imbierka l-Qalb Imqaddsa tiegħu.
Imbierek id-Demm għażiż tiegħu.
Imbierek Ġesú fis-Santissmu Sagrament ta’ l-artal.
Imbierek l-Ispirtu s-Santu Paraklitu.
Imbierka l-kbira Omm Alla, Marija Santissma.
Imbierka l-Imqaddsa u Immakulta Kunċizzjoni tagħha.
Imbierek it-Tlugħ glorjuż tagħha fis-sema.
Imbierek l-Isem ta’ Marija, Verġni u Omm.
Imbierek San Ġużepp, għarus kastissmu tagħha.
Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.

The Magnificat

My soul proclaims the greatness of the Lord,
my spirit rejoices in God my Savior,
for he has looked with favor on his lowly servant.
From this day all generations will call me blessed:
the Almighty has done great things for me,
and holy is his Name.
He has mercy on those who fear him 
in every generation.
He has shown the strength of his arm,
he has scattered the proud in their conceit.
He has cast down the mighty from their thrones,
and has lifted up the lowly.
He has filled the hungry with good things,
and the rich he has sent away empty.
He has come to the help of his servant Israel
for he has remembered his promise of mercy,
the promise he made to our fathers,
to Abraham and his children forever.

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej,
u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi,
għax hu xeħet għajnejh
fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu.
Iva, minn issa ‘l quddiem
kull nisel jibda jsejjaħli hienja.
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar;
qaddis hu l-isem tiegħu.
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien
fuq dawk li jibżgħu minnu.
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu,
xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom,
u għolla ċ-ċkejknin.
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ,
u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn.
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu,
għax ftakar fil-ħniena tiegħu
– bħalma wiegħed lil missirijietna –
b’riżq Abraham u nislu għal dejjem.

Angelus Prayer

The Angel of the Lord declared to Mary: 
And she conceived of the Holy Spirit.

Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee;
blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of
our death. Amen.

Behold the handmaid of the Lord:
Be it done unto me according to Thy word.

Hail Mary…

And the Word was made Flesh:
And dwelt among us.

Hail Mary…

Pray for us, O Holy Mother of God,
that we may be made worthy of the promises of Christ. 

Let us pray:

Pour forth, we beseech Thee, O Lord, Thy grace into our hearts;
that we, to whom the incarnation of Christ, Thy Son,
was made known by the message of an angel, may by His Passion and Cross be brought to the glory of His Resurrection, through the same Christ Our Lord.

Amen.

L-Anġlu t’ Alla ħabbar lil Marija:
U hija saret omm mill-Ispirtu s-Santu.

Sliema għalik, Marija, bil-grazzja mimlija.  Il-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù.
Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina, midinbin, issa, u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen

 Hawn hi l-qaddejja tal-Mulej:
Ikun minni skond kelmtek.

 Sliema u Qaddisa. 

U l-Iben t’Alla sar bniedem:
U għammar fostna.

Sliema u Qaddisa. 

Itlob għalina, Qaddisa Omm Alla:
Biex ikun jistħoqqilna dak li wegħdna Kristu.

Nitolbu:

Xerred, Mulej, fi qlubna il-grazzja tiegħek
biex aħna li bit-tħabbira ta’ l-anġlu għarafna li Kristu Ibnek sar bniedem,
bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu għas-sebħ tal-qawmien.  Bi Kristu Sidna.

Ammen.

Prayer of St Francis

Lord, make me an instrument of your peace:
where there is hatred,
let me sow love;
where there is injury,
pardon;
where there is doubt,
faith;
where there is despair,
hope;
where there is darkness,
light;
where there is sadness,
joy.

O divine Master, grant that I may not so much seek
to be consoled as to console,
to be understood
as to understand,
to be loved
as to love.

For it is in giving
that we receive,
it is in pardoning
that we are pardoned,
and it is in dying
that we are born to eternal life.
Amen.

Mulej agħmilni strument tal-paċi tiegħek.
Fejn hemm il-mibgħeda,
ħallini nħeġġeġ l-imħabba;
fejn hemm il-ħtija,
ħallini nferrex il-mahfra;
fejn hemm id-dubju,
ħallini ndaħħal il-fidi;
fejn hemm il-qtigħ il-qalb,
ħallini nqawwi t-tama;
fejn hemm id-dlam,
ħallini inkebbes id-dawl;
fejn hemm in-niket;
ħallini nxerred il-ferħ.

La tħallix li iżjed infittex li nkun imfarraġ
milli nfarraġ jien;
la tħallix li iżjed jifhimni ħaddiehor
milli nifhem lil ħaddiehor jien;
la tħallix li iżjed ikun maħbub,
milli nħobb jien.

Għax meta nagħtu,
aħna naqilgħu.
Għax meta naħfru,
aħna nkunu maħfura.
Għax meta mmutu,
nqumu għall-Ħajja ta’ dejjem.
AMMEN

Act of Contrition

O my God, I am heartily sorry for
having offended you, and I detest
all my sins, because of Your just
punishments, but most of all because
they offend You, my God, who are
all-good and deserving of all my love.
I firmly resolve, with the help of
Your grace, to sin no more and to
avoid the near occasion of sin.
Amen

Mulejja, Alla tiegħi, jisgħobbija b’qalbi kollha minn dnubieti ta’ ħajti kollha.
Jisgħobbija, Mulejja, għall-ġenna li tlift u għall-infern li irbaħt;
imma fuq kollox jisgħobbija għax regħextek u offendejtek li inti kollok tjieba u ħniena.
Inħobbok, Mulejja, inħobbok fuq kollox.
Mil-lum ‘il quddiem, bl-għajnuna mqaddsa tiegħek,
ma nidnibx qatt u qatt iżjed, u la mmur fejn dari nidneb,
iżda naħrab ukoll dak kollu li dari waqqagħni fid-dnub.
Ammen

O my Jesus (Fatima prayer which is recited in the Holy Rosary)

O my Jesus, forgive us our sins, save us from
the fires of hell; lead all souls to Heaven, especially
those who have most need of your mercy

O Ġesù tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar ta’ l-infern;
ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena
tiegħek.

–> Lura