Talb tal-bidu

Eden

Hekk kif dħalt fil-Eden
ħassejt is-sħana tax-xemx.

Urini l-mogħdija
li twassalni sa Parnassus.
Wassalni
sa ħdejn l-ilma fejn nistrieħ.

Ngħanni bl-imrieżaq tax-xemx
l-għanja tal-Univers
bil-flawt tal-imħabba.

Ħsieb spiritwali

Ferħ ta’ dejjem

Nistħajjel jgħannu ħlejju
kburin jittajru fl-isbaħ jiem sajfija,
it-tajr u l-friefet ħiemda
u l-ħlejjaq umli ’l isfel fl-art moħbija,

il-ħut, mal-mewġ kalm jiżfen,
il-ward u l-oħla lwien fuq l-art ħanina;
u xejn ma jista’ jisboq il-Kelma Tiegħek
safja ħelwa bnina.

Sa l-ikbar bini f’Babel
u xejn ma jista’ jisboq l’ għamilt magħna.
Tal-bniedem l-oħla nbejjed
mhumiex itjeb minn dak li berikt f’Kana.

Bi mħabbtek biss, ja Sidi
il-ferħ ta’ dejjem, jibqa’ ’l bosta jserraħ.
U tgħammex l-għajn id-dija
li l-qlub tal-bniedem dejjem tibqa’ tferraħ.

Ħsieb Spiritwali

Meta nħoss l-Ispirtu Qaddis tiegħek

Oh x’serħan ta’ qalb inħoss meta Mulej,
tgħajjatli f’qalbi biex niġi sa ħdejk.
Bħal tagħtini lemħa ġdida tal-ħajja
u nħoss xi ħaġa li tressaqni lejk.

Dil-ħajja għalija mimlija ħotob,
‘mma lilek nsejjaħ biex timxi miegħi.
B’kuraġġ kbir Mulej naf li int se tgħinni,
għax int għalija l-aqwa ħabib tiegħi.

Inżel fuqi Spirtu Qaddis, kellimni;
b’idejja miftuħa, lest li naċċettak.
Meta tmissni u nħoss is-sħana tiegħek
u nħoss il-paċi f’qalbi, hemm jien narak.

Agħti Mulej din l-istess esperjenza
lill-kotra, li għalihom int biss drawwa.
U ħallini ngħix kuntent f’dan il-paċi,
billi nibqa’ nħoss fuqi din il-qawwa.

Ftit ħin mal-Mulej

Mill-Qalb

Mulej,
l-akbar ħabib,
li dħalt f’ħajti
u għamilt bidla fija. 

     U niftaħ għajnejja,
     biex nara,
     il-glorja tiegħek.
     Din qalbi nagħtik,
     u ngħix biss għalik,
     sabiex nagħtik qima.

     Nagħtik qima Mulej Qaddis.

Mulej,
kull ħin tkun qrib,
minn x’ħin inqum.
Ma titlaqnix matul il-jum. 

     U jduru lejk il-ward
     It-tajr,
     Il-ġmiel tal-ħolqien
     Jitpaxxew bik
     u jgħannulek b’tifħir.
     Infaħħrek Mulej,
     Int tassew qrib.
     Infaħħrek Mulej.
     Mill-qalb. 

Minn qalbi Mulej. 

Infaħħrek Mulej,
għax int tkun miegħi kull ħin.
Infaħħrek Mulej,
għax int Kbir u Qaddis.
Infaħħrek Mulej,
bħala l-akbar ħabib.
Infaħħrek Mulej.

Infaħħrek mill-qalb.

Lill-Marija Addolorata

Rajtek, Marija dik ħarstek imbikkma.
Lil ibnek tawk, bla ħajja mimli dmija.
Suldat li ħadd ma jaf f’deżert mitluf
u taħt in-nar inqatel mingħajr ħtija.

Is-sejf ġo qalbek kif lil ibnek
rajt fuq għuda msallab f’misraħ ġo Tikrit.
O x’weġgħa ħassejt kif ’l uliedek tlift
spiċċaw mirduma minħabba t-taqbid.

Rajtek il-ħabs, issofri lsien in-nies.
Rajtek tolfoq fuq sodda ġol-isptar.
Rajtek minn żewġek maħqura u msawta.
Rajtek sogħbiena bla saqaf bla dar.

Rajtek bid-dmugħ f’għajnejk tħares lejn ibnek
jistenna l-jum li fih dal-vjaġġ jintemm
bħal meta l-purtiera tat-tempju ċċarrtet
biex magħna tkun għalina f’dan il-hemm.

Agħmel li ż-żerriegħa tibqa’ f’art tajba

Mulej
agħmel li ma jkunx hemm firda fid-dar
u l-imsiebaħ ikunu diġa mixgħulin.
Agħmel li ż-żerriegħa tibqa’ f’art tajba
u ssir l-akbar fost is-siġar
u dak li nkun għidt fid-dlam jinstema’ fid-dawl. 

“Żomm mat-tagħlim u tħallih qatt,
ħarsu sewwa, għax hu ħajtek.
Taqbadx il-mogħdija tal-ħżiena,
Timxux fit-triq ta’ min jagħmel id-deni.”
Proverbji 4, 13 -14.

Jiem id-dlam maltemp
li ma nistax inbaħħar fih
fejn jien inħossni mirbuħ.
L-idejn merħija ta’ nies ta’ Babel li jien nipprova nsaħħaħ. 

Qawmien peremezz tas-salib

Ix-xemgħa ntfiet, u ċċartet il-purtiera.
Ix-xemx ukoll inħbiet, wara s-salib.
 ‘Żda kif id-demm Qaddis saqqa lir-ramel 
biex moħbi,ħadd aktar ma jista jara 
ħlief siġar dgħajfa, bil-għatx, imnixxfin.
Permezz tad-demm qaddis qed jgħixu, jikbru
u jħarsu lejn is-sema, l-ward u s-siġar, 
jaraw ix-xemx bħal titbissem mill-ġdid. 


Talba lill-Santa Marija 

Jekk qawwi ħabbat il-mewġ, 
waqtiet diffiċli w t’uġigħ.
U sew taħt sema kaħlani 
li lilna `tina l-mistrieħ 

Fik dejjem sibna s-serħan.
T-triq magħna dejjem imxejt. 
Tħaddanna taħt il-mant tiegħek, 
u t-triq t’Ibnek lilna wrejt. 

B’tant ħeġġa talbek dal-poplu
Taħt l-eħrex bombi jkasbruh. 
Il-Jum tal-konvoj ġo Malta
Il-Jum li qatt ma ninsuh.  

Kun raġġ ta’ dawl f’dan id-dlam
Ta’ fidi f’Ibnek tintemm. 
Għal dan nitolbok bi ħrara
Tibqa’ tħarisna mill-hemm. 

B’tant ħeġġa talbek dal-poplu
Taħt l-eħrex bombi jkasbruh. 
Il-Jum tal-konvoj ġo Malta
Il-Jum li qatt ma ninsuh.  

Hawn quddiemek infaħħruK

Ilu bosta fuq din l-art 
Bormla – l-bir tal-Mulej. 
L-bir ta’ għerf u mħabba kbira
B’fidi f’Dak tagħna l-Feddej. 

Ferm qabel is-swar madwarna
Int bħal ommu l-poplu ra. 
Sa minn qabel l-eqqel gwerer,
kull foħrija lilek ta.

Għoġbu jżejnek dan il-poplu 
bl-isbaħ fided li jsebbħuk. 
Ħajr ta’ kemm dil-belt int tħares
Hawn quddiemek infaħħruk.

Ibqa’ ħares lill-Bormliżi, 
minn kull hemm, mid-dlamijiet. 
Aħna lejk nibqgħu nersqu 
bl-isbaħ talb, l-isbaħ għanjiet. 

Int sinjura imma umli.
L-omm ta’ min tagħna hu l-Blata.
Toħroġ b’ħeġġa tibqa’ l-għajta
ta’ Viva l-Immakulata.

Għoġbu jżejnek dan il-poplu 
bl-isbaħ fided li jsebbħuk. 
Ħajr ta’ kemm dil-belt int tħares
Hawn quddiemek infaħħruk.

Missier tagħna l-Kalkariżi

Int bħas-swar li dan ir-raħal 
isebbħuh u iħarsuh. 
Int tmexxina lejn Dak Ibnek 
li ħalaqna biex naqduh.

Int Missier ħarist familja 
l’hi mudell tagħna l-insara 
Llum Missier il-Kalkariżi 
lilna tħares minn kull ħsara.

Tħares int lil din il-gżira
sabiex l-għadu qatt iħebb 
Għalhekk ngħajtu b’għajta waħda
Kemm int kbir O San Ġużepp.

Ġo dar żgħira, l-aktar fqajra, 
għal familtek qlajt l-għixien 
Hemm fis-skiet, umilta’ kbira 
kellu jseħħ tagħna l-ħelsien.

Int bħal qamar tiddi ħlejju 
jarmi d-dija fuq il-baħar 
Int għalija tkun id-dija 
biex bi Kristu jien niftaħar.

Tħares int lil din il-gżira
sabiex l-għadu qatt iħebb 
Għalhekk ngħajtu b’għajta waħda
Kemm int kbir O San Ġużepp.

X’ferħ inħossu ġewwa qalbna 
Hekk kif toħroġ minn ġon-niċċa. 
U jekk bħalek ġusti nkunu
l-ferħ tal-festa qatt jispiċċa.

Int Missier tagħna l-Insara 
Int Missier tagħna l-Maltin 
Missier tagħna l-Kalkariżi 
Bik ilkoll aħna kburin.

Tħares int lil din il-gżira
sabiex l-għadu qatt iħebb 
Għalhekk ngħajtu b’għajta waħda
Kemm int kbir O San Ġużepp.