Talb tal-bidu

Fl-Isem tal-Missier,
u tal-Iben,
u tal-Ispirtu s-Santu. Amen.

Missier, f’idejk nintelaq
(Charles de Foucauld)

Missier, f’idejk nintelaq jiena.  Agħmel minni dak li jogħġbok.  Niżżikħajr għal dak kollu li tagħmel bija: jien lest għal kollox, nilqa’ kollox.  Agħmel biss li r-rieda tiegħek isseħħ fiha, u fil-ħlejjaq kollha tiegħek.  Ma nixtieq xejn aktar, Mulej.  F’idejk jien nitlaq ruħi; nagħtihielek bl-imħabba kollha ta’ qalbi, għax jien inħobbok, Mulej, u għalhekk inħoss il-ħtieġa li nagħti lili nnifsi lilek, li nintelaq f’idejk għal kollox u b’kunfidenza bla tarf, għax int Missieri.