Oħrajn

Lill-Kalkara

Fil-qofol tal-istorja ta’din l-art,
`il barra mill-ħitan għoljin tas-swar.
Mat-tlett ibliet ukoll naqqaxt int ismek
għax magħhom ma ħlistiex minn taħt in-nar.

Imżejn’ għalhekk bil-ġmiel forti jħaddnuk.
U jlissnu l-akbar ġrajja tal-Maltin.
Għalkemm jibku bl-istat ħażin hekk tagħhom
is-swar li bihom suppost tant kburin.

U x’hena toffri ‘l tant bil-baħar ġmielek!
Kull sajf, kull filgħaxija nersqu lejk.
Bħal donnu l-baħar qiegħed jistedinna
biex waħdek ma nħallukx u niġu ħdejk.

U l-bajja li mill-bosta hi `mfittxija
minn kull raħal, sa minn filgħodu kmieni.
Jinġemgħu tant bil-gzuz u għalenija.
Il-ferħ tista’ tarah fuq wiċċhom hieni.

Mill-ġir ismek, Kalkara raħal tagħna:
Raħal li qed tisbieħ matul iż-żmien.
Iħarsek San Ġużepp, il-patrun tiegħek.
Kburin bik nibqgħu, ma nibdluk ma mkien.

Il-Wirt Kalkariż

Striħajt mal-ħajt tal-Forti.
Ġembejja mtlew bit-trab
li jixhed bosta snin 
ta’ storja ‘l hawn tinstab.

Bi swar għoljin li kennu 
u ħarsu t-tlett ibliet 
mill-Mislem u l-Furbani.
Vittorja għalina swiet. 

Taħt l-art, forti mistura.
Minn taħt in-nar ħarsitna,
bl-akbar kanun fl-Ewropa. 
Rbaħna b’kuraġġ b’ħilitna. 

Ħarist lejn baħar ħlejju,
nar’opri rebbiħin. 
Rebbieħa għax b’qalb kbira 
għamluna hekk kburin. 

Il-baħar illi jsaħħrek 
bi ħsejjes li jpaxxik 
tal-mewġ mal-blat jitbewwes 
ta ġmiel t’għaxqa jagħtik. 

Kemm snajja minn hemm ħarġu
minn idejn l-imgħallmin.
Ferilli, frejgatini 
hekk b’ħila mibnijin. 

Ġużeppi nitolbuk 
Ħarisna minn kull ħsara
Missier il-Kalkariżi 
Mudell tagħna l-Insara. 

Bnejnilek knisja kbira 
Issebbaħ il-Kalkara 
Biex dejjem itfakkarna 
Biex nersqu lejk bi ħrara. 

Minn gwerer tal-imgħoddi 
sakemm issokta s-sliem. 
Illum fit-tmun fix-xjenza 
inħarsu ‘il quddiem 

Tifkira tal-ġrajja mdemmija tal-Um El Faroud

F’dan il-port illi saħħarna 
bi ġmielu tul is-snin 
iżd’ offra wkoll il-ħobża 
lil tant u tant Maltin. 

Kemm snajja minn hemm ħarġu
minn idejn l-imgħallmin,
li b’ħila kbira ħadmu 
u waslu fl-iqsar ħin. 

Fis-skiet ta’ dik il-lejla,
ħoss kbir max-xrar tan-nar. 
Il-lejl li kexkex Malta. 
Il-lejl iswed ta’ Frar. 

Il-ħoss mas-swar irbombja 
li jkennu t-tliet ibliet. 
Il-ħoss li jibqa’ jidwi. 
Li kiser dan is-skiet. 

L-Um El Faroud f’pajjiżna
ħajjet ħaddiema swiet.
Dil-ġrajja llum tfakkarna 
qatt hekk ma jkollna mwiet. 

L-Um El Faroud bħal mafkar 
fil-baħar hemm fil-qiegħ.
Dal-jum qatt ma jitħassar. 
Nibqgħu niftakru fih. 

Is-Sliem lilkom ħaddiema. 
Bikom nibqgħu kburin.
Qatt m’intom ser tmutu
fil-qalb tagħna l-Maltin.