Is-sinjal tat-tmiem

Il-ħajja

Ix-xemx minn wara l-għoljiet
tagħti bidu għal jum ġdid,
u miegħu jġib il-bnazzi
u miegħu jġib il-maltemp,
sa ma jgħaddi l-ħin u l-jum jintemm.

Il-ħajja
bħal ruħ mitlufa
ġo foresta perikoluża.
Il-ħajja hi bħal fjura
li tidbiel u tmut.
Il-ħajja hi bħal pjanta
li tista’ tiġi mirfusa
mqaċċta. Il-ħajja hi
kummiedja li trid tintemm.
Il-ħajja hi arloġġ
li l-ħin kollu jgħidlek
li qed jgħaddi ż-żmien
kollox jintemm.

Ċempilt … ma ftaħtlix? 

Lil ommna

Ċempilt ma, il-qanpiena 
tad-dar, għax ma ftaħtlix?
Biex ngħidlek ftit problemi.
Għat-tfal ma staqsejtnix?

F’dit-triq flimkien terraqna.
F’art watja u fl-għoljiet. 
Sakemm għalik infetħet 
il-bokka tas-smewwiet. 

Se ’tini ftit minestra?
U magħha xi parir?
Illum m’intix se tgħidli,
dwar x’taħseb l’għandu jsir?

Is-skiet għalkemm mistenni,
jifgak bħal arja tqila. 
Itarrxek sa ma jweġġgħek
bħas-silġ f’xitwa qalila

F’das-sqaq li flimkien ġrejna,
misħut sinjal tat-tmiem.
Qatt ħsibt l’iżda se tegħja 
sabiex tistrieħ fis-sliem.

Min jien biex nifhem kif
biex tħaddnek magħha ġiet
mill-bogħod l-eternità,
jew nifhem dan is-skiet?

Ħarst lejn raġġ il-qamar.
Id-dija f’lejl bla riħ.
Hekk qalbek ħallejt fostna.
U ruħek Hemm tistrieħ.

                      

Lil nannti Ċetta Flask 

Ma nista’ ninsik qatt quddiem għajnejja
`ll-Mulej titlob bil-kuruna f’idek.
Taħdem għall-familja, taħdem għall-kotra.
Issa l-Mulej qrib tiegħU iridek. 

Illum nann, m’għadnix it-tifel ta’ dari.
Illum nifhem ftit minn dak li ġarrabt
Sabiex erbatax – il wild ġibt fid-dinja.
Batejt fix-xogħol sabiex lira dabbart. 

Rajt il-problemi ta’ kull omm; rajt aktar. 
Il-mewt ta’ żewġek u tas-seba’ wliedek. 
Ibnek ta’ seba’ snin maqtul bil-gwerra. 
Batejt sakemm miegħu l-Mulej riedek. 

Għalkemm issa int m’għadekx aktar magħna,
ma ninsewx kemm batejt biex żrajt il-ward.
U l-opri tajba li f’ħajtek wettaqt, 
għad jibqgħu jgħixu l-ġonna li ħaddart.

Lil vittmi ta’ vjolenza domestika

Għaliex meta ntramew fil-baħar dawn iż-żewġ ċrieket
kellek ukoll tegħreq magħhom?
Għaliex dal-maktur abjad li ġġebbed u ġġebbed sa ma żżarrat
kellu jispiċċa bid-demm?
Għaliex ix-xehir tiegħek  ma smajnihx / sikkitnih
u kellu jkun is-skiet etern ta’ leħnek li jtarraxna?
Għaliex?  Għaliex?

Lil dawk kollha li ħassew tqil wisq it-toqol tal-ħajja

(A)

Għaliex, ħabib?
Forsi ma ntbaħtx
li kieku tlajt l-għolja
kont tistrieħ u titpaxxa bil-ġmiel tal-madwar? Li kieku terraqt f’xemx tisreġ
kemm kien ikun tajjeb l-ilma li bih tistejqer? Li saħansitra jekk mitluf fil-kobor tal-oċean se ssib l-idejn ta’ min jixtieq isalvak?
Għaliex ma smajtx leħnek
f’dan is-skiet li kissrek jgħajjatli? Għaliex ma ħallejtnix nintebaħ bin-niket wara dik it-tbissima? Għaliex, ħabib?
Għaliex?

(B)

Meta l-qamar iħares lejk b’ħarsa ta’ żeblieħ.
Meta tkun fl-ilma tipprova titla’ ‘l fuq.
Fgat taħt il-pressjoni tal-ilma
u ħama li ma jħallunix nara d-dawl.
Id-dmugħ jitwaħħad mal-ilma
u jisfaxxa fix-xejn.
U ngħajjat ma nistax.
Meta jdejja jkunu jridu jitilqu l-ħabel
u ma nitlax ’il fuq.

Meta l-qamar iħares lejk b’ħarsa ta’ żeblieħ.
Meta nibża’ li nitla’ f’wiċċ l-ilma
u nara d-dlam.
Xehir fis-skiet minn qalbi mfarrka
u pulmuni fgati
li sebqu l-għana ħelwa
li kienet toħroġ minn fommi
u sserraħ lill-istess qalbi.

Imma
dil-ħarsa għad tintemm.
Il-qamar għad jitbissimli.

(Ċ)

Li kieku stajt
niġbor żrara żrara
li fixkluk waqt il-mogħdija.

Li kieku stajt
nagħtik tila biex fuqha tħażżeż
pinzellati tqal u ħoxnin.
Anke jekk twaddabli ż-żebgħa.

Li kieku dawk l-idejn li ħassejt jifgawk,
stħajjilthom imellsuk.
Iva… kultant trid taħrab,
imma mhux għal dejjem.

Kieku nista’…
niġbor farka farka minn dak li fadal,
u ngħaqqadhom biċċa biċċa.

Bibien u Twieqi

Ġo kamra vojta
bibien u twieqi magħluqin
u nħares lejn mera quddiemi.
Tieqa nfetħet
bil-forza tar-riħ
u x-xemx tirrifletti fuq il-mera
u jien ma nagħrafx
li dik biss riflessjoni.
Imbagħad inħares lura
lejn it-tieqa miftuħa
u nara d-dawl oriġinali.

Imbagħad nittawwal mit-tieqa
u nara madwari ġonna kollha ħajja.
U jien nixxennaq
biex nara sal-inqas siġra.
Imxennaq biex ix-xemx tiddi fuq qalbi.

Għad jgħaddu l-jiem

Għad jgħaddu l-jiem
meta xammejt ir-riħa tal-ikel
u bqajt bil-ġuħ.

Għad jgħaddu l-jiem
meta rajt l-ilma fuq ix-xefaq
u naf li ma nistax nixorbu.

Għad jasal it-Tmiem
meta jien niekol u nixrob
u nixba’.

Għad xi darba ruħi
tixxabba’ bl-għarfien sħiħ.

Ma’ nżul ix-xemx

Wara jum sabiħ
jien se norqod,
u nintilef fil-ħolm,
ta’ taraġ twil li ma jwassal għal imkien,
ta’ triq li ma għandha ebda tmiem,
ta’ dlam kbir fejn ma nara xejn,
ta’ post li ma nafx fejn.

Illum
ix-xemx niżlet.
Filgħodu rrid inqum
l-istess ħajja
bħal-lum

Il-ħajja u jien

Il-ħajja u jien inżommu jdejn xulxin.
Għal ftit taż-żmien domna id f’id,
sakemm idejha titlaq `il tiegħi
bla ma rrrid.

Mixjin flimkien
f’dan il-jum imċajpar,
beżgħan
li se nispiċċa waħdi.

It-telfa tiegħek

It-telfa tiegħek
ma ħalliet
ebda dawl inemnem
biex inkun nista’ nara t-triq;
ebda ilma
sakemm bil-mod lejk jien ninsab miexi;
ebda kliem
li bih nista’ nimla dan il-vojt;
ebda leħen
li bih nista’ nikser dan is-skiet;
ebda versli bih nista’ nserraħ din il-qalb.

Fejn mort illum tistaħba?

Fejn mort illum tistaħba
fil-ftuħ t’għelieqi ’l bogħod?
Darb’oħra biss nitolbok.
Tgħaġġilx żomm pass bil-mod.

Għalija tlaqt wisq kmieni.
Misħut sinjal tat-tmiem.
Missejtu bla mistenni.
Ħallejtna lkoll bla kliem.

Jewwilla ġa infetħet
il-bokka tas-smewwiet,
sabiex jgħannquk għal dejjem
dawk l-anġli bil-mijiet?

Min jien biex nifhem kif
biex tħaddnek magħha ġiet
mill-bogħod l-eternità,
jew nifhem dan is-skiet?

Nħares lejn raġġ il-qamar.
Id-dija f’lejl bla riħ.
Hekk qalbek ħallejt fostna.
U ruħek Hemm tistrieħ.

It-tmiem

Bħal warda li ddum tistennieha tikber
u titgħaxxaq taraha tisbieħ,
imbagħad tinxef qisu qatt ma kien.
Bħal kanarin
li bil-għana ħelu tiegħu jpaxxik,
u ħesrem kollox jasal fit-tmiem.
Il-mewt hija sfida
li tiġġilidha u ma tirbaħhiex.
Il-mewt hija waqfa
li żżommok milli timxi ’l quddiem.
Il-mewt hija
it-tmiem.