Imwejġiet

ġabra ta’ poeżiji ta’ Alfred Grech 

It-titlu prinċipali tal-Paġna Letterarja tal-lum huwa “Minn Għawdex”.   Meta ġejt biex nikteb dwar dan il-ktieb għidt liema aspett l-aktar li kelli nagħżel jekk hux bħala ktieb “minn Għawdex” billi l-awtur Alfred Grech huwa Għawdx, jew il-fatt li l-poeżiji qegħdin kollha f’ordni alfabetika li fakkarni wkoll fl-“Inventarju tal-kamra l-kaħla” ta’ Leanne Ellul li wkoll.

“Imwejġiet” huwa r-raba’ ktieb tal-poeta Alfred Grech.  Il-kotba l-oħrajn ippublikati kienu “Mix-Xefaq u lil Hinn” (2012), “Petali f’Wiċċ l-Ilma” (2014) u  “Erbatax -il Vers” (2016).  Li jolqotni f’dan il-poeta huwa l-mod kif joħroġ ċerta rabja taħt bixra ta’ mużikalita’ ħelwa.  Vrusu jpaxxu lill-widna daqs kemm jiskomodaw u jipprovokaw il-ħsieb.  

Il-ktieb huwa mimli emozzjonijiet jgħaddu bħal imwejġiet u qalb l-imwejġiet il-poeta huwa ħieles.  Huwa ħieles fil-ħsieb, jibża’ li xi ħadd jużah u ċertament ma jrid ebda obligazzjonijiet li jorbtulu xi tip ta’ mazzra jew ipoġġuh f’pożizzjoni li ma jixtieqx. 

“Jew tagħmel bħal ingassa
U tirkeb dahar l-ilsir.
Din hija dinja ħielsa, 
Ħallini nibqa’ ntir.”

(X’ridt aktar milli għandi?)

Jibża’ mill-konfini madwaru u l-ftuħ tal-kampanja f’dawn il-poeżiji mhuwiex biss marbut mal-imħabba li għandu l-poeta għall-ambjent imma wkoll mal-ftuħ li għandu bżonn f’ħajtu bħala individwu ħieles.   Ix-xewqa li jkun xi mkien `il bogħod, 

“Fejn ħadd ma jmur u lanqas fejn ħadd jgħaddi
Gremxul u nemel, dan il-friex tal-kwiet, 
Ma joħroġ ħadd għan-nofs li jista’ jdejjaq, 
Jew li jisraqli dal-waqtiet tas-skiet.”

(Dawn huma t-toroq)

Il-poeta jaħseb sal-punt li l-ħsieb tiegħu jista’ jkun kontra l-kurrent, jew forsi nuża l-liberta’ biex nadotta l-metafora “kontra r-riħ”, liema metafora hija użata għal diversi kuntesti differenti minn dan il-poeta.    Il-ħsieb jibda bil-mistoqsijiet dwar ir-realtajiet li ngħixu madwarna.  Numru ta’ poeżiji f’din il-ġabra għandhom it-titlu bħala mistoqsija, eżempju “Fejn sejjer?”, “Int min int?”, “Kif tista’ qatt tifhimni?”.  Oħrajn żvolġew mill-mistoqsija li tinħass fl-isfont tal-poeżija.  Huwa jgħidilna: 

“Bħal mistoqsija ġdida
Li qatt tkun staqsejt
Hekk tibda kull tqanqila
Tkun għadek lanqas bdejt”

(Bħal mistoqsija ġdida)

Dan huwa l-ħsieb li jista’ jinfed u huwa wkoll bħal sikkina li taqta’ minn żewġ naħat.  Bħala poeta Grech jorqom il-kelma sew, bħala avukat jartikola sew il-ħsieb tiegħu, pero’ xejn ma jżommu li jwassal dak li hu sew anke jekk ser jolqot fil-laħam il-ħaj.    

Fuq kollox huwa artist illi joħlom, u dwar dan jgħidilna:

“Titjira għal imkien 
Fil-vjaġġ ta’ mingħajr mira
Din qabża għal ġol-abbiss
Jew ħofra f’nofs għadira.”

(Vjaġġ tal-fantażija)

Forsi għax huwa artist, ir-rutina ddarsu.  Ma jibqax bniedem.  Meta l-istess rutna ssir bħal rota li jispiċċa jdur magħha ma jibqgħalux lok li jsir dak li huwa hu:

“Xħin jien u r-ritmu nsiru ħaġa waħda,
Xħin lanqas nibqa’ nara xejn madwari,
Xħin lanqas nibqa’ nisma’ l-melodija,
Insir ma ningħarafx minn dak ta’ dari”

(U meta jien għax niżfen)

Jiddarras bil-propoganda liberali li tidher attraenti u tappella għal popolin anke jekk tgħammixna biex minn wara jittieħdu deċiżjonijiet anti-soċjali u li jfaqqru l-kwalita’ tal-ħajja tagħna. “Tal-ħafna bżieżaq tas-sapun u drittijiet”  (Wara x-xalata)

Fejn jidħol iżda l-ħajja soċjali u l-ambjent, f’termini tal-lum, l-poeżija ta’ Grech tappella anke għal qarrejja progressivi tal-lum li qed jiddefendu dak li writna u b’xorti ħażina qed jinqered.  Għaliex ir-rota politika xxaqleb bejn il-ħtiġjiet ekonomiċi għal dawk soċjali u Grech jinfilsa sew ma’ dawn l-ilħna kontra l-isfreġju ambjentali.   Kif għidt aktar qabel, L-ambjent naturali huwa wisq għal qalb Grech, tant li għalih isir kważi l-maqdes fejn ifaħħar il-Ħallieq.

“M’għandix għalfejn il-Maqdes biex nitolbok,
U lanqas dawn il-kwadri ta’ mal-ħajt.”

Hekk jgħidilna fil-poeżija “Biżżejjed tkun il-mixja ġo l-għelieqi”.  

Saħansitra jistħajjel li l-istess Ħallieq ser jiddarras bl-ambjent illi qed noħolqu.  L-Ambjent hawn mhux biss fid-“dħaħen” imma anke bil-mod kif qed nimxu aħna ma’ xulxin.  Għaliex wara kollox, huwa l-egoiżmu li qed jirvina kollox.  L-egoiżmu li mbagħad iwassal għar-regħba.    Għaldaqstant huwa jgħidilna: 

“Issa li nżilt mill-għoli tal-quċċata,
Erġajt tħallatt mal-kotra tal-bnedmin;
Jilqagħna sibt id-dħaħen tal-vetturi, 
It-toroq kollha jaħbtu ġo xulxin.”

(Issa li rġajt inżilt fit-toroq tagħna).

Fejn tidħol il-poeżija ta’ mħabba personalment nara aktar profondita’.  L-imħabba għandha togħmiet differenti u xi drabi tweġġa’ wkoll.  

“Fis-skiet ta’ dawk xufftejk
Illum tlift ir-raġuni, 
Burdati bħall-oħrajn, 
Jinbidlu fi staġuni.”

(Fis-skiet ta’ dawk xufftejk)

L-indifferenza ma tibdiex minnu iżda tibda minn ħaddieħor (Xħin jien nitlaq minn hawn).  Il-firda ma tibdiex minnu għax huwa kien ilu jesperjenzha minn ħafna qabel. 

L-imħabba ma toffrix soluzzjonijiet faċli u Grech jitkellem fuq sitwazzjoni fejn il-ħajja ssir artifiċjali.  Minkejja li jkun hemm ir-rabta tkun nieqsa minn ċerta’ affinita’. 

“Bejn żewġt itruf tal-baħħ, 

Dan tejatrin.
Noħolqu l-logħob kuljum 
Biex jgħaddi l-ħin.”

(Bejn iż-żewġt itruf tal-baħħ)

L-imħabba fiha l-imrar pero’ mingħajr sserraħ il-qlub, kapaċi twennes meta fl-iebes tal-ħajja tħoss xi ħadd li jagħti każek. 

“Li kieku kelli għad jien nerġa’ nterraq
It-toroq sqaqien mgħawġin tad-dinja, 
Ma nittaqalx bit-toqol tal-imgħoddi, 
Niltaqa’ miegħek”

(Li kieku)

Dak li jiddistingwi dan il-poeta huwa l-użu tal-istil tradizzjonali mingħajr ma jnaqqas xejn mill-ingredjenti tal-poeżija kontemporanja; il-valuri konservattiv anti-liberali, b-qafas spiritwali-reliġjuż u fl-istess ħin voċiferu kontra l-qerda tal-ambjent u t-tnaqqs fil-kwalita’ tal-ħajja; x-xenqa għall-imħabba u fl-istess ħin kultant irid iżomm ‘il bogħod minnha.  Dawn il-paradossi jispikkaw f’dawn il-poeżiji li huma kollha riflessjoni ta’ kemm dan il-poeta jaħseb fil-fond.  U dan il-ħsieb kultant ftit iebes, iwasslu bħal għanja ħelwa li tpaxxi lill-qarrej. 

“Li kieku dakinhar kont naf x’ser jiġri
Ma kontx illum nitbekka dak li ġara. 
Li kieku dakinhar ilbist dil-lenti,
Li kieku ma nisħetx iċ-ċpar ta’ wara.”

(Lili nnifsi)

Minbarra l-ordni alafabetika tolqotni wkoll li dan il-poeta dejjem jagħmel id-data.  Onestament ma nafx hemmx xi raġuni partikolari, jew jekk din id-data sempliċiment isservix ta’ memorja għall-istess awtur u forsi għall-istudjużi li għada pit għada janalizzaw dawn il-poeżiji.  U ġaladarba qed insemmi l-istudji, nagħlaq billi nħeġġeġ li l-qarrejja jaqraw ukoll l-analiżi ta’ Tarcisio Zarb fil-bidu ta’ dan il-ktieb.  

Għal darb’oħra poeżiji li ħadt gost naqra. 

it-torca-2020-11-01_30-30

it-torca-2020-11-01_31-31

Leave a Comment