Mikiel Anton Vassalli: It-Traduttur

jinkludi Storja tas-Sultan Ċiru Meħuda mir-Rollin Addattament mill-Franċiż ta’ Mikiel Anton Vassalli

Bi studju, miġbur u mwassal għalina b’ortografija tal-lum min Ivan Said

Pubblikazzjoni:  Horizons

Huwa ta’ pjaċir għalija li fil-bidu ta’ sena ġdida nippreżenta għalikom ktieb bħal dan.  Smajna ħafna dwar Vassalli, xi wħud minna forsi mil-lenti soċjo politika u oħrajn dwar l-aspett lingwistiku.  Mikiel Anton Vassalli huwa meqjus bħala ħassieb kbir kif ukoll wieħed minn tal-ewwel li kiteb bil-Malti.  Mhux ta’ b’xejn li dan il-poplu maħkum mill-barrani, li dejjem serva popli oħra, għaraf f’Vassalli bħala patrijott mhux biss għax kien wieħed mill-Maltin li spikka għall-għerf tiegħu imma saħansitra wkoll iddefenda bi sħiħ ilsien pajjiżna.  Permezz tal-kitbiet tegħu, Vassalli poġġa lsien pajjiżna fuq il-livell ta’ ilsna barranin, fejn ma baqax biss il-mezz ta’ komunikazzjoni tal-popolin imma għaraf is-siwi wkoll ta’ dan l-ilsien fil-letteratura kif insibu f’dan il-ktieb.  

X’inhi l-importanza ta’ dan il-ktieb?  Storja tas-Sultan Ċiru rat l-ewwel tbigħ tagħha fl-1831 imma Said qed jippreżentahielna bl-ortografija tal-lum. Nifakru li sa dak iż-żmien ma kellniex regoli stabbiliti kif nifhmu llum dwar l-ortografija u kif għandu jinkiteb l-ilsien Malti.    L-akkademja tal-Malti (hu għalhekk qed nagħtiha rikonoxximent f’dan l-artiklu) ħadmet qatigħ biex dan beda jseħħ.  Vassalli ħadem biex jara b’liema vokabolarju ser jinqeda.  Juża fost oħrajn iċ-ċirkumfless fil-każ ta’ vokali dittongalizzata u y minflok i (dwar dan naraw aktar’il quddiem).  Fil-qosor, f’dan il-ktieb ser naraw dan l-iżvilupp interessanti fl-Ilsien Malti li anke jekk ma tkunx midħla tal-lingwistika ċertament tapprezza dan il-fatt interessanti.  Ovvjament imbagħad għadna l-istorja fiha nfisha, li nistgħu naqrawha grazzi għax-xogħol siwi li għamel Ivan Said.  

F’din l-istorja naraw rabta mal-ħidma ta’ Vassalli fosthom dik politika.  Vassalli huwa sinonimu mal-ħelsien ta’ pajjiżna bħalma l-poplu Lhudi ried ħelsien mill-Babiloniżi.   Kif nafu, Vassalli ħallas prezz qares għall-oppożizzjoni li wera kontra l-ħakma barranija li oppressat lill-Maltin.  Wara li nqabad bi pjan kontra l-Gran Mastru kienu qatgħuhielu għall-mewt imma minflok qafluh għal għomru fil-Forti Ricasoli.  Ħbiebu ħarrbuh lejn Salerno iżda reġa ġie Malti mal-miġja tal-Franċiżi.  Din iżda kienet qasira ħafna għaliex meta l-Franċiżi ġew megħluba, fi żmien l-Imblokk spiċċa arrestat għal darb’oħra mill-Maltin u l-Portugiżi bħala spjun tal-Franċiżi.   Kien għalhekk li fl-1800 ġie kkundannat għal għomru fl-eżilju (xiv).   Wara l-eżilju rritorna Malta fqir u għajjien.   Għaldaqstant dan huwa punt ieħor ta’ importanza illi joħroġ minn dan il-ktieb, għaliex jinqeda b’din l-istorja biex iwassal il-ħsieb politiku tiegħu.  Napprezzaw il-fatt li Vassalli jagħraf is-saħħa li kellha l-kitba u anke li jinforma, għaliex poplu infurmat biss jista’ jagħmel bidla soċjali.  Dan naturalment f’kunrast mal-kolonjatur li fl-interess tiegħu li jżomm il-poplu injorant u aljenat sabiex iżommu maħkum u oppressat. 

Xi nsibu f’dan il-ktieb? 

Nifhmu li l-introduzzjoni ta’ dan il-ktieb hija importanti daqs l-istess traduzzjoni tas-sultan Ċiru.   Għaldaqstant Said jagħtina fil-bidu xi dati impotani fil-ħajja ta’ Vassalli li wasslu għat-tbigħ ta’ Storja tas-Sultan Ċiru.  

Imbagħad il-ktieb ikompli hekk: 

 • L-istorja ta’ Ċiru fil-qosor (Lxii). 
 • Dehra tal-ewwel paġna u l-werrej tal-pubblikazzjoni tal-1831 (lxv)
 • L-istorja kif miktuba bl-ortografija tal-lum imma bit-test oriġinali biswit tagħha (p.1) 
 • Traduzzjoni gall-Malti tas-siltiet Bibliċi bil-Latin (p.125). 
 • L-istorja Biblika tal-Poplu Lhudi bejn l-970-332 QK, għaliex din tagħtina sfont għal din l-istorja ta’ Ċiru (p.137). 
 • Bibljografija (p.141)
 • Indiċi tal-ismijiet tal-Persuni u l-Personaġġi (p.147). 

Min kien Vassalli? 

Qed inwassal għalikom Informazzjoni mis-sit tal-Akkademja tal-Malti dwar dan il-bniedem kbir li jitqies bħala traduttur Malti (https://akkademjatalmalti.org/bijografiji/mikiel-anton-vassalli/).  

“Vassalli twieled Ħaż-Żebbuġ fil-5 ta’ Marzu 1764 fi żmien meta bosta ma kinux jirfsu l-għatba tal-iskola u kienu jibqgħu ħajjithom kollha sajmin mit-tagħlim tal-qari u tal-kitba. Vassalli nnifsu jgħid li qabel kellu 17-il sena ma kien jaf bl-ebda lsien barrani imma nafu li ta’ 19-il sena kien idur l-irħula biex jiġbor il-qwiel. Min jaf kemm-il darba kien waqaf jitħaddet mal-bdiewa u mar-ragħajja u jistaqsihom x’riedu jfissru bil-qawl li jkun semagħhom jgħidu, jew min jaf kemm ħabbat bibien ta’ nies tas-sengħa biex jistaqsihom xi jsejħu kull parti tal-għodda tagħhom.

Fl-imgħoddi l-qassisin Maltin li kienu jitħajru jmorru għall-missjoni l-Afrika ta’ Fuq, kienu jistgħu jitgħallmu l-Għarbi fi skola apposta hawn Malta. Mikiel Anton studja l-Għarbi fl-Iskola tal-Propoganda Fide fil-Belt u ta’ 21 sena rebaħ premju u bil-għajnuna ta’ patrimonju sagru Vassalli mar Ruma biex ikompli jistudja għal qassis. Hemmhekk huwa għallem l-ilsien Siro-Kaldajk fl-Università La Sapienza.

Il-Malti kien jinteressah mhux biss kif kien mibni imma wkoll bħala għodda f’idejn in-nies biex jitgħallmu kulma jinħtieġu biha. Vassalli fehem li jekk isib tarf kif il-Malti jiktbu tajjeb, ikun jista’ jistampa kotba sħaħ bih, u fuq is-suġġetti differenti. Għalhekk qatta’ żgħożitu jistinka biex jibni r-regoli tal-Malti, u meta sab tarfhom ippubblikaAlfabet Malti Mfysser byl Malti u bit-Taljan (1790), il-grammatika Mylsen Phoenico-Punicum (1791) u dizzjunarju ta’ tmintax-il elf kelma Ktyb yl Klym Malti Mfysser byl-Latin u byt-Taljan. Dawn il-kotba ppubblikahom minn butu.

Waħda mill-akbar skoperti li kien għamel kienet il-preżenza tal-għerq fil-kliem Malti. Vassalli sab li kelma tista’ tlissinha differenti imma l-ittri tal-għerq ma tibdilhomx fil-kitba. Ngħidu aħna, għalkemm inlissnu “miktup”, “kitep” u “ktiep” irridu niktbu “miktub”, “kiteb” u “ktieb” għax l-għerq hu K-T-B.

Skont Vassalli, l-isbaħ Malti kien jinstema’ f’fomm ir-raħlin. Ir-raħlin ta’ żmienu kienu jinqdew b’Malti safi, mhux bħan-nies tal-Belt u tal-Kottonera li kienu jħalltu l-Malti bi kliem Taljan. Vassalli maqdar lil dawk l-ommijiet li kienu jkellmu lil uliedhom bit-Taljan, kemm għax ma kinux jafu t-Taljan tajjeb kif ukoll għax kienu jċaħħdu lit-tfal mill-Malti. Għal Mikiel Anton Vassalli, l-isbaħ djalett kien iż-Żebbuġi, u l-kotba tiegħu bniehom fuq dan id-djalett.”

l-importanza ta’ dan il-ktieb 

F’dan il-ktieb insibu li nafu fiż-żgur li l-Erba’ Vanġeli u l-Atti tal-Appostli minbarra  Storja tas-Sultan Ċiru.  Kontra t-traduzzjoni impekkabbli tal-Erba’ Evanġeli, L-iStorja tas-Sultan Ċiru mhijiex l-aħjar eżempju ta’ traduzzjoni u kif insibu f’dan il-ktieb “fiha la hemm reqqa u lanqas fedelta’ għat-test oriġinali” (xvii).   Ovvjament il-valur ta’ dan il-ktieb mhux li naqraw l-istorja tas-Sultan Ċiru bil-Malti imma li napprezzaw dan it-test kif ħareġ mill-pinna ta’ Vassalli.  

Il-valur ta’ dan il-ktieb għaldaqstant huwa dan:

 1.  Hawnhekk għandna t-test oriġinali.  Il-Malti ma kienx miktub Vassalli skopra l-għerq.   Kif jikteb Vassalli?  Ovvjament tweġiba għal din il-mistoqsija teħtieġ spjegazzjoni lingwistika li hija aktar infurmata anke minn dak li nista’ nippreżenta jien.   Ninnutaw pero’ l-użu tal-y flok i u allura  ylli u mhux illi.  Imma mbagħad insibu kynu (bil-ġenufless) li llum hija kienu.  Ninnutaw l-apostrofu flok sing għall-artiklu, ngħidu aħna L’Assyrjin (l-Assiri). 

Il-ktieb jagħmel ukoll osservazzjonijiet oħrajn interessanti dwar l-iżvilupp tal-ilsien Malti matul is-snin kif insibuhom f’dan il-ktieb (lviii).  

Ngħidu aħna l-h ta’ Vassalli tinbidel f’ħ u għalhekk illum ngħidu ħejjejtek u hux hejjejtek (p.79.    Vassalli ma jiktibx vokali wara l-għ, u għallra għrejjex (p.78) flok għerejjex.    Ir-regola li taqa’ l-konsonanti dgħajfa (j, u, w) meta jinzertaw doppj ma kinetx teżisti u allura nsibu rajjsin (p.5) flok rajsin.   Interessanti wkoll xi plurali stambi kif diġa aċċennajt għalihom, ngħid aħna klimijiet (p.71) minflok kliem.  

 • Ninnutaw id-djalett
 • Fil-bidu tal-ktieb insibu ħames illustrazzjonijiet ta’ Luigi Broctorf (1814-1857), li dehu fl-ewwel edizzjoni ta’ Description of Malta and Gozo tal-1838 ta’ George Percy Badger.  Jidhirli li dawn l-illustrazzjonijiet jgħinnuna nifhmu anke b’mod  viżiv Malta ta’ żmien Vassalli.  
 • Kliem arkajku li m’għadniex nużawh.  Eżempju m’akbru (p.20)  Illum ngħidu akbar minnu.  

Riflessjonijiet oħrajn 

L-istudjużi aktar jemmnu li Storja tas-Sultan Ċiru hija adattament milli traduzzjoni u dan minħabba li hemm tnaqqis u żidiet fit-test (xlv).  Dan minkejja li għandna evidenza li Vassalli kellu ħakma tajba tal-ilsien Franċiż  (eżempju żewġ dokumenti bil-Franċiż dwar il-qoton).  Jidher li kontra t-traduzzjoni tal-Vanġelu f’din l-istorja Vassalli ħa ċerta liberta’ li jesprimi bl-ilsien Malti mingħajr ebda xkiel. 

Fuq kollox permezz ta’ din l-istorja huwa ried iwassal il-ħsieb politiku tiegħu.  (1)  Iħeġġeġ għall-għerf u l-edukazzjoni fost il-Maltin biex jinħelsu mill-ktajjen tal-injoranza.  (2)  Irawwem l-Imħabba lejn l-Ilsien Malti (3)  Ikattar il-kuxjenza ta’ Nazzjon u li wara kollox aħna poplu u mhux servi ta’ poplu ieħor. 


Leave a Comment